Történelem tanári mesterképzés (MA)

Nyomtatóbarát változatPDF változat

5 félév, 150 kredit
(1. tanári szak: 40 kredit + 2. tanári szak: 40 kredit + pedagógia-pszichológia képzés: 40 kredit + féléves intézményi gyakorlat: 30 kredit)

A képzés célja, jellege:

A PTE BTK történelem tanári mesterszak képzése elsősorban tanári pályára készít fel, így hangsúlyos szerepet kap a szakmódszertani képzés, a szakmai ismeretek tekintetében pedig olyan átfogó, széles és stabil tudást biztosít, mely a NAT és a kerettantervek elvárásaival, illetve az érettségi követelményekkel összhangban áll. A képzés fontos célja továbbá, hogy felkészítsük a leendő tanárokat a folyamatos önképzésre, szakmai és módszertani ismereteik önálló fejlesztésére. A történelem tanár mesterszakos hallgatók számára is nyitva áll a lehetőség, hogy tanulmányaikat PhD képzésben folytassák akár történész- akár pedagógiai-neveléstudományi doktori programokban.

A PTE BTK történelem tanári mesterszak képzési struktúrája, fontosabb tantárgyai (összesen 40 kredit):

Alapozó képzés (4 kredit) tantárgyai:

Történetírói irányzatok és hatásuk a történelemoktatásra; A művelődés- és művészettörténet nagy korszakai; A történelem tér- és idődimenziói

Szakmai törzsanyag (16 kredit) tantárgyai:

Ókori vallások és civilizációk; Közép- és koraújkori magyar és egyetemes történelem; Újkori magyar és egyetemes történelem; Modernkori magyar és egyetemes történelem

Szakmódszertani ismeretek (10 kredit) tantárgyai:

Történelemdidaktika; Történelem, rokonszakok, műveltségterületek; A történelemtanítás eszközei;

A történelemtanítás gyakorlati kérdései; Tanítási gyakorlat

Differenciált szakmai ismeretek (10 kredit) tantárgyai:

Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra; Népesség, település, életmód; Egyén, közösség, társadalom; Modern demokráciák működése; Nemzetközi konfliktusok és együttműködés; Politikai eszmék és ideológiák – politikai intézményrendszerek

 

Szakmai gyakorlat:

A tanárképzés szerves részét képezi – az ötödik félévben – egy fél éves intézményi gyakorlat, melyet a képzés elejétől elméleti alapozás, hospitálások, és tanítási gyakorlat készít elő.

 

Továbbtanulási lehetőségek:

Phd képzés:

 • A PTE Interdiszciplináris Doktori Iskola három történész programjában:

 

Magyarország és Európa a 18-20. században,

Magyarország és a szomszédos birodalmak 900-1800 között,

A Kárpát-medence és az antik világ népeinek története, kultúrája és kapcsolataik az ókorban.

 • A PTE BTK „Oktatás és társadalom” Neveléstudományi Doktori Iskolában
 • Történelem MA diplomával bármely magyar és külföldi egyetem doktori képzésére jelentkezhet a végzett hallgató, sok esetben (így a PTE-n is) a nem történész doktori iskolák/programok is elfogadják a történész diplomát (pl. társadalomtudományok, neveléstudomány, földrajz, stb.)

 

 

Tehetséggondozás, speciális – általános képzésen túli -  lehetőségek:

 • Külföldi vendéghallgatói lehetőség, Erasmus kapcsolatok:
 •  

 • Anglia, Ausztria, Belgium, Bulgária, Franciaország, Görögország, Németország, Spanyolország, Szlovákia, Törökország
 •  

 • OTDK
 •  

 • Szakkollégiumok
 •  

 • Pécsi Hadtörténeti Társaság – hallgatói kezdeményezés
 •  

 • Történész céh – hallgatói kezdeményezés
 •  

 • Külföldi és belföldi tanulmányutak

 

 

A történelem tanári mesterszak időterve:

 

Tantárgy 1 2 3 4 Számonkérés típusa kredit
Szakmódszertani ismeretek           10
Történelemdidaktika   30     Kollokvium 2
Történelem, rokonszakok, műveltségterületek 15       Kollokvium 1
A történelemtanítás eszközei     30   Gyakorlat 2
A történelemtanítás gyakorlati kérdései     30   Gyakorlat 2
Tanítási gyakorlat       45 Gyakorlat 3
Alapozó képzés           4
Történetírói irányzatok és hatásuk a történelemoktatásra   15     kollokvium 1
A művelődés- és művészettörténet nagy korszakai 30       kollokvium 2
A történelem tér- és idődimenziói   15     kollokvium 1
Szakmai törzsanyag         Gyakorlat 14
Ókori vallások és civilizációk 45       Gyakorlat 3
Közép- és koraújkori magyar és egyetemes történelem   45     Gyakorlat 3
Újkori magyar és egyetemes történelem     45   Gyakorlat 3
Modernkori magyar és egyetemes történelem       75 Gyakorlat 5
Differenciált szakmai ismeretek         Gyakorlat 10
Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra 30       Gyakorlat 2
Népesség, település, életmód   30     Gyakorlat 2
Egyén, közösség, társadalom, modern demokráciák működése   30     Gyakorlat 2
Nemzetközi konfliktusok és együttműködés       30 Gyakorlat 2
Politikai eszmék és ideológiák – politikai intézményrendszerek     30   Gyakorlat 2
Szabadon választható ismeretek     30   Koll/gyak 2
Szakmai zárószigorlat         Szigorlat 0
összesen           40