Történelem mesterszak (MA)

Nyomtatóbarát változatPDF változat
4 félév, 120 kredit

A PTE BTK történelem diszciplináris bölcsész mesterszak elsődleges célja a történész mesterségre való felkészítés, elsősorban a kutatáshoz szükséges szakmai és módszertani ismereteket ad és ezzel együtt megalapozza doktori iskolába való továbblépést. A szakmai speciális programok által lehetőség nyílik egy-egy választott kutatási területen való mélyebb szakmai ismeretek szerzésére. Az önálló kutatómunkát tutori jellegű kutatószemináriumok és közgyűjteményi gyakorlatok segítik.

A PTE történelem bölcsész MA szak képzési struktúrája a képzési követelményeknek megfelelően elméleti alapozó szakaszból (10 kredit ), a szakmai törzsanyag ismereteiből (10 kredit), és kötelezően választandó speciális programokból (70 kredit), szabadon választható ismeretekből (10 kredit) valamint a szakdolgozathoz kapcsolódó tantárgyakból (20 kredit) áll.

Alapozó ismeretek, szakmai törzsanyag (összesen 20 kredit) főbb tantárgyai:

Történetfilozófia, historiográfia; A történeti gondolkodás sajátosságai

Speciális programok:

A PTE BTK történelem bölcsész mesterszakhoz hét speciális program kapcsolódik:

Ókortörténet speciális program főbb tantárgyai (70 kredit):

Az ókortörténet aktuális kérdései I-IV; Ókori források elemzése I-V.

A közép- és koraújkor története speciális program főbb tantárgyai (70 kredit):

Az államfejlődés sajátosságai I.-II.; A múltszemlélet alakulása és az írás funkciója a középkorban és a koraújkorban I-III.; Régiók a középkorban és a koraújkorban I-II.; „Utak, utazók, információk”; Kiépített kommunikációs hálózatok I-II.

Magyar és egyetemes történelem a 18-20. században speciális program főbb tantárgyai (70 kredit):

Diplomácia és hadtörténet, a geopolitikai erőviszonyok átrendeződése a 18-20. században I-II; Technika- és tudománytörténet, gazdasági folyamatok a 18-20. században I-II.; Társadalom- és művelődéstörténet a 18-20. században I-III.; Politikai ideológiák és eszmeáramlatok, politikai rendszerek a 18-20. században

Kelet-Közép-Európa, Kelet-Európa és a Balkán története speciális program

Kelet-Közép-Európa, Kelet-Európa és a Balkán a középkorban és a koraújkorban I-III., Kelet-Közép-Európa és a Balkán története a 18-19. században, Az orosz birodalom és a keleti kérdés a 18-20. században, A régiók kialakulásának alapjai, Nemzetállami koncepciók Kelet-Közép-Európában és a Balkánon a 18-19. században, A Balkán története a 20. században, A horvátok és Horvátország a 18-20. században

Kapcsolódó kontinensek: Európa és az Európán kívüli világ kapcsolatrendszere speciális program

A Pannon régió története: interetnikus kapcsolatok és konfliktusok a 18-20. században speciális program

Vallás- és egyháztörténet speciális program

 

Szakmai gyakorlat:

A speciális programok képzéseiben hangsúlyos szerepet kapnak a szakmai gyakorlatok, amelyeket három tantárgy keretében kell teljesíteni, heti 6-8 kontaktórában. Ezek a tantárgyak az önálló kutatói munkára készítenek fel. A hallgatók a közgyűjtemények használatát, a kutatói munka módszereit és gyakorlatát és a kutatási eredmények szakszerű prezentálását sajátítják el „A tudományos kutatás módszertana és gyakorlata” és a „Közgyűjteményi gyakorlat”című kurzusok során. A speciális programok tematikájába illeszkedő szakmai gyakorlatok keretében kreditértékkel bíró tanulmányutakat szervezünk.

 

Továbbtanulási lehetőségek:

Phd képzés:

 • a PTE Interdiszciplináris Doktori Iskola három történész programjában:

Magyarország és Európa a 18-20. században,

Magyarország és a szomszédos birodalmak 900-1800 között,

A Kárpát-medence és az antik világ népeinek története, kultúrája és kapcsolataik az ókorban.

 • történelem MA diplomával magyar és külföldi egyetemek doktori képzéseire jelentkezhet a végzett hallgató, sok esetben (így a PTE-n is) a nem történész doktori iskolák/programok is elfogadják a történész diplomát (pl. társadalomtudományok, neveléstudomány, földrajz, stb.)

 

Tehetséggondozás, speciális – ált. képzésen túli -  lehetőségek:

 • Külföldi vendéghallgatói lehetőség, Erasmus kapcsolatok: Anglia, Ausztria, Belgium, Bulgária, Franciaország, Görögország, Németország, Spanyolország, Szlovákia, Törökország
 •  

 • OTDK
 •  

 • Szakkollégiumok
 •  

 • Pécsi Hadtörténeti Társaság – hallgatói kezdeményezés
 •  

 • Történész céh – hallgatói kezdeményezés
 •  

 • Külföldi és belföldi tanulmányutak