Történelem alapszak (BA)

Nyomtatóbarát változatPDF változat

6 félév, 180 kredit

 

A képzés célja és jellege:

A Bologna-rendszerű képzés nagy veszélye a hagyományos öt éves tananyag „három évbe sűrítése.” A PTE történelem képzése nem esik ebbe a hibába. Természetesen alapvető célunk a magyar és az egyetemes történelem nagy korszakainak alapos megismertetése. A hagyományos képzéshez képest azonban nagyobb vonalakban, a lényeges összefüggésekre koncentrálva mutatjuk be ezeket. A magyar és az egyetemes történelmet nem elkülönítve, hanem egységesen, a kölcsönhatások kiemelésével ismertetjük meg, hogy a hallgatók könnyebben eligazodjanak azokban, és az önálló tanulási/kutatási munka során el tudják helyezni az alapképzésből kimaradó, de önálló tanulmányokkal megszerzett részleteket is.

A képzés gerincét átfogó előadások képezik. Ezek lehetnek: egyes korszakokat tárgyaló, vagy korszakokon átívelő, tematikus előadások. Ezeket kis létszámú szemináriumok egészítik ki, ahol egy-egy speciális (gyakran szabadon választható) problémakör vizsgálatára nyílik lehetőség. Ennek elsősorban módszertani jelentősége nagy, így erre különleges hangsúlyt fektetünk. A szemináriumi munka folyamán sajátítják el a hallgatók azokat a speciális ismeretszerzési és problémamegoldó technikákat, melyekre az új rendszerű képzésben feltétlenül szükségük lesz, de amelyek egyben az élet szinte minden területén fontos és jól kamatoztatható tudást jelentenek.  A BA képzés tehát átfogó, nem túl részletes, de biztos és áttekinthető, alapvető tudásanyag elsajátítását teszi lehetővé, mely több irányba fejleszthető. Emellett felvértezi a hallgatókat az önálló ismeretszerzés képességével is. Természetesen lehetőség nyílik egy-egy szakterület alaposabb megismerésére is, az ún. szakterületi specializációk keretében, melyek a harmadik szemesztertől vehetők fel. Ezek már a mesterképzések megalapozásául is szolgálnak.

 

A PTE BTK történelem BA szak képzési struktúrája és főbb tantárgyai:

1. Alapozó képzés (10 kredit) főbb tantárgyai:

Bevezetés a történettudományba; Filozófiatörténet; bevezetés a néprajzba; Közgyűjteményi és könyvtári alapismeretek

2. Szakmai törzsanyag (20 kredit) főbb tantárgyai:

Bevezetés az anthropológiába; Közgazdaságtani, statisztikai és demográfiai alapismeretek; Történeti földrajz-politikai földrajz; Latin nyelv; Művészet- művelődés és életmódtörténet; Vallás és egyháztörténet

3. Szakmai ismeretek (90 kredit) főbb tantárgyai:

A történeti megismerés sajátosságai; Ókortörténet; Magyar és egyetemes történelem a középkorban és a koraújkorban; Magyar és egyetemes történelem az újkorban; Magyar és egyetemes történelem a 20. században; A Kárpát-medence népei a népvándorlás korától napjainkig;

4. Szabadon választható tárgyak (10 kredit)

5. Speciális programok, vagy minor szak (50 kredit):

A PTE történelem szakán jelenleg az alábbi specializációk indítására van lehetőség:

Korszakhoz kötődő specializációk: 1. Az ókor története 2. A közép- és koraújkor története 3. Az újkor története 4. A 20. század története 5. Régészet

Tematikus, korszakokon átívelő specializációk: 1. Diszkrimináció és tolerancia (kisebbségek és nemzetiségek története, megítélése és helyzete) 2. Egyetemes és magyar hadtörténet és haditechnika 3. Egyetemes és magyar művelődéstörténet 4. Európa és Magyarország a 18-20. században 5. Az európai eszme fejlődése, integrációs folyamatok 6. Az Európai Unió története a kétpólusú, majd egypólusú világrendben 7. Gazdaság- és társadalomtörténet 8. Globalizáció és regionalizmus. A Pannon régió története a X-XX. században 9. Kapcsolódó kontinensek (Az Európán kívüli világ története) 10. Kelet-Közép-Európa, Kelet-Európa és a Balkán története 11. A politikai eszmék, államrendszerek és politikai intézmények/szervezetek története 12. Történeti muzeológia 13. Vallás- és egyháztörténet

A fenti speciális programok egyidejű indítására nincs lehetőség, évente egy-két programot hirdetünk meg a hallgatói igények figyelembevételével.

Tantárgy neve

Félév és óraszám (heti óraszám)

Számonkérés típusa

Kredit

 

1

2

3

4

5

6

   

Közös képzési szakasz

               

Bevezetés a filozófia történetébe

30 (2)

         

Kollokvium

2

Bevezetés a történettudományba

30 (2)

         

Kollokvium

2

Bevezetés a néprajzba

30 (2)

         

Kollokvium

2

Közgyűjteményi és könyvtári alapismeretek

45 (4)

         

Gyakorlat

4

Törzsanyag – alapozó ismeretek

               

Bevezetés az anthropológiába

30 (2)

         

Gyakorlat

2

Közgazdaságtani, statisztikai és demográfiai alapismeretek

 

15 (1)

 

30(2)

   

Gyakorlat

3

Történeti földrajz-politikai földrajz

 

30 (2)

 

15(1)

15(1)

 

Gyakorlat

4

Latin

30 (2)

30 (2)

       

Gyakorlat

4

Művészet-, művelődés- és életmódtörténet

 

30 (2)

       

Gyakorlat

2

Vallás- és egyháztörténet

30 (3)

         

Kollokvium

3

Törzsanyag – általános szakterületi ismeretek

               

A történeti megismerés sajátosságai

30 (3)

15 (1)

       

Kollokvium/

Gyakorlat

4

Ókortörténet

90 (8)

60 (5)

       

Kollokvium/

Gyakorlat

13

Egyetemes történelem a középkorban és a koraújkorban

 

60 (5)

30(3)

     

Kollokvium/

Gyakorlat

8

Magyarország története a középkorban és a koraújkorban

 

90 (7)

30(3)

     

Kollokvium/

Gyakorlat

10

Egyetemes történelem az újkorban

   

60(5)

60(5)

   

Kollokvium/

Gyakorlat

10

Magyarország története az újkorban

   

60(5)

60(5)

   

Kollokvium

10

Egyetemes történelem a 20. században

       

90(7)

60(5)

Kollokvium/

Gyakorlat

12

Magyarország története a 20. században

       

60(5)

60(5)

Kollokvium/

Gyakorlat

10

A Kárpát-medence népei a népvándorlás korától napjainkig

 

30 (3)

 

45(4)

15(2)

 

Kollokvium/

gyakorlat

9

Szakdolgozat

       

15(2)

0(4)

Gyakorlat

6

Törzsképzés kontaktóra

   

180

210

195

120

   

Törzsképzés kredit

28

28

16

17

17

14

 

120

Pedagógia képzés v. szabadon választható kurzusok kreditjei

       

60(5)

60(5)

Kollokvium/

Gyakorlat

10

Minor képzés vagy specializáció kreditjei (képzésenként változó lehet!)

   

10

15

15

10

 

50

Összes kredit

             

180